Site icon Global Notlar

Birleşmiş Milletler ve Ekonomik Kuruluşları

birlesmis milletler ekonomik kuruluslar ekonomik entegrasyon

Bölgesel ekonomik entegrasyonlar özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan itibaren dünya ülkelerinin önem verdiği bir süreç olmuştur. Başarılı uygulamalarla gelişmekte olan ülkelere örnek olan AB, NAFTA, EFTA ve ASEAN benzer biçimde birleşmeler buna en önemli örneklerdir. Dünyada bölgeselleşme çabalarının haricinde kalan ülkelerin ekonomik ve siyasi olarak da tek başlarına kalacağını değerlendiren Türkiye, AET’nin daha kuruluş aşamasından itibaren kuruluş şartlarını kabul ederek tam üye olma amacıyla Ankara Anlaşması’na imza koymuştur. Bununla beraber gene 1967’de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) adını almıştır. Gene Türkiye, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi’ni(KEİ) hayata geçirmiştir.
Özellikle 1980’li yıllarda başlamış olan bölgeselleşmenin yanında dünyamız hızla küreselleşme rüzgarının etkisine girmiştir. Bununla beraber dünya ticareti giderek liberalleşmiştir. Çin’in 2001’de Dünya ticaret Örgütü(WTO)’ne üye olması bunun en önemli örneğidir.
Dünya ekonomisini düzenleyen ve ilgili konularda kararlar alan IMF, Dünya Bankası (WB), Dünya tecim Örgütü(WTO), Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) benzer biçimde uluslararası ekonomik müesseseların çalışma şekillerine bakılmış olduğunda, hepsinin az yada çok Birleşmiş Milletler(BM) şemsiyesi altında toplandığı görülecektir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN TARİHÇESİ

Birinci Dünya Savaşı Paris Barış konferansı’nın kabul edilmesi ile sona ermiş ve bu sırada barış anlaşmaları(Versaille, Trianon, Neuilly ve Sevr) imzalanmıştır. Bu anlaşmaların ilk 26 maddesi Milletler Cemiyeti Misakını oluşturmuştur. 1919’da kurulan Milletler Cemiyeti İkinci Dünya Savaşı’nı durduramadığı için fiilen çalışmalarına son vermiştir.
«Birleşmiş Milletler» isim olarak ilk kez 1 Ocak 1942’de, İkinci Dünya Savaşı sürerken Franklin D. Roosevelt tarafınca kullanılmış ve örgütün kurulmasında ilk adım atılmıştır.
Ağustos-Ekim 1944’te Dumbarton Oaks’ta toplanan dört devlet(Çin, Sovyetler Birliği, İngiltere, ABD) Dumbarton Oaks önerileri diye adlandırılan bir metin ortaya koymuşlardır. 25 Nisan 1945 yılında Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiş 50 ülkenin temsilcisi San Francisco’da bir araya gelerek Birleşmiş Milletler Anlaşması’nı hazırlamış ve 25 Haziran 1945’te oybirliği ile kabul etmişlerdir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN AMAÇLARI

Birleşmiş Milletler’in Antlaşmada beyan edilen amaçları şunlardır:

Uluslararası barış ve güvenliği korumak;
Hak eşitliği ve halkların kendi geleceğini belirleme ilkelerine saygı göstererek milletlerarasında dostça ilişkiler geliştirmek;
Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel, insani problemlerın çözümünde işbirliği yapmak ve temel insan hak ve özgürlüklerine karşı saygıyı teşvik etmek;
Bu ortak çıkarların elde edilmesi hususunda milletler içinde uyum sağlayıcı bir merkez olmak.


Kaynak: http://www.unicankara.org.tr/today/1.html

TEŞKİLAT YAPISI

Antlaşma ile Birleşmiş Milletlerin 6 temel organı kurulmuştur;

Ancak, Birleşmiş Milletler ailesi içine aldığı 15 ihtisas kuruluşu, çok sayıda program ve birimi bünyesinde bulundurmaktadır.

GENEL KURUL

KOMİTE

Her olağan oturumun başında Genel Kurul, devlet ya da hükümet başkanları en acil sorunlar hakkındaki görüşlerini dile getirirler. Daha sonra bu sorunlar 6 ana komitede ele alınır:

GÜVENLİK KONSEYİ

GÖREV VE YETKİLERİ

EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY

Uluslararası ekonomik ve sosyal konuların ve siyasi tavsiyelerin tartışılması sırasında ECOSOC, uluslararası işbirliğini teşvik etme, geliştirme ve öncelikli çalışmaları belirlemede kilit rol oynar.

VESAYET KONSEYİ

ULUSLARARASI ADALET DİVANI

GÖREV VE YETKİLERİ

Divan, tüzüğü gereğince anlaşmazlıkları şu yollara başvurarak karara bağlar:

Üyelik

Divan, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi tarafından bağımsız oylamayla seçilen 15 yargıçtan oluşur. Aynı ülkeden 2 yargıç Divanda yer alamaz. Yargıçlar 9 yıllık sürelerde görev yaparlar ve ikinci defa seçilebilirler.

SEKRETERYA

BÖLGESEL KOMİSYONLAR

Birleşmiş Milletler bölgesel komisyonları ECOSOC’a rapor verir, sekreterya ise Genel Sekreter’e bağlıdır. Görevleri, her bölgenin ekonomik açıdan kalkınmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak ve bölge devletlerinin birbirleriyle ve dünyadaki diğer devletlerle aralarındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmektir. Faaliyetlerini Birleşmiş Milletlerin bütçesinden aldığı katkılarla sürdürür.

AFRİKA EKONOMİK KOMİSYONU

ECA 1958 yılında kurulmuş olup, kıtadaki ekonomik ve sosyal kakınmayı teşvik eden faaliyetler yürütmektedir. 53 üye ülke arasında özellikle üretim ve ticaret alanında, mali alanda, alt-yapı alanında ve kurumsal alanda  ekonomik işbirliğini ve bütünleşmeyi artıracak politika ve stratejiler oluşturmaktadır. ECA, ekonomik ve sosyal konularda bilgi vermeye ve analiz yapmaya; gıda güvenliğini, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye; kalkınma yönetimini güçlendirmeye; kalkınmayı sağlamak için bilgi devrimini hızlandırmaya; bölgesel işbirliğini ve bütünleşmeyi, kalkınma konusunda  karar alma sürecini teşvik etmeye ve  kadın ve cinsiyet eşitliğinin ulusal kalkınmanın ana unsurları olduğunu vurgulamaya ağırlık verir.

AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU

UNECE 1947 yılında kurulmuş olup, Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Asya’nın arasında ekonomik işbirliğinin şekillendiği forumdur. İsrail de dahil olmak üzere 55 üyesi vardır. Öncelikli alanları; ekonomik analiz, çevre, insani yerleşim, istatistik, sürdürülebilir enerji, ticaret, endüstriyel ve kurumsal kalkınma, kereste ve ulaşımdır. UNECE; politik analizler ve tartışmalar, kalkınma konularında anlaşmalar, düzenlenmeler ve standartlar oluşturmak yoluyla kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmalarını yürütür. Bu yöntemleri uygulamak sorunları bertaraf etmeye ve bölge içindeki ve dünyanın geri kalanındaki ticari prosedürleri kolaylaştırmaya katkıda bulunur. Komisyon, özellikle ekonomileri geçiş döneminde olan ülkelere  teknik destek sağlar.

LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER İÇİN EKONOMİK KOMİSYON

ASYA VE PASİFİK EKONOMİK VE SOSYAL KOMİSYONU

1947 yılında kurulan ESCAP’ın görevi, bölgenin ekonomik ve sosyal konularına dikkat çekmektir. Tüm Asya ve Pasifik ülkelerini kapsayan yegane uluslararası forumdur. 53 üye devlet ve 9 ortak üye devletle dünya nüfusunun aşağı yukarı yüzde 60’ını temsil etmektedir. ESCAP, sosyal ve ekonomik kalkınma konusunda hükümetlere teknik destek verir. Doğrudan danışmanlık hizmetleri ve toplantılar aracılığıyla teknik eğitim ve bilgi vererek, bölgesel deneyim paylaşımı için imkanlar yaratarak, ülkeler arası ağlar kurarak ve çeşitli yayınlar hazırlayarak Hükümetlere kalkınma konusunda destek vermektedir. ESCAP, büyümeyi hızlandırmak; sosyo-ekonomik şartları yükseltmek ve modern toplumun temellerini kurmaya yardımcı olmak için programlar ve projeler yürütür. Bölgesel dört araştırma ve eğitim kurumu (tarımsal kalkınma, tarımsal makinecilik ve mühendislik, istatistik ve teknoloji transferi için) ESCAP’ ın himayesinde faaliyet göstermektedir. ESCAP’ın bünyesinde bir de Pasifik Operasyon Merkezi bulunmaktadır. Yoksulluğun azaltılması, küreselleşme ve yükselen sosyal sorunlar ESCAP’ın gündemdeki önceliklerdir.

BATI ASYA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİSYONU

ESCWA 1973 yılında kurulmuş olup bölgedeki ekonomik işbirliği ve bütünleşmeyi teşvik ederek Batı Asya ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınması için ortak çalışma imkanı yaratmaktır. 13 üye devletten oluşan ESCWA, Birleşmiş Milletler Sistemi içinde bölgedeki başlıca ekonomik ve sosyal kalkınma forumudur. Programları ile ekonomik ve sosyal kalkınma, tarım, sanayi, doğal kaynaklar, çevre, ulaşım, haberleşme ve istatistik gibi alanlara dikkat çekmektedir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UZMANLIK KURULUŞLARI

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO)

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)

Birleşmiş Milletler Programları ve Diğer Organları

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)

Kaynakça:

Selim Aykaç – Dış Ticaret Notları
Birleşmiş Milletler – Genel Raporlar

Exit mobile version